Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Juntos.

E-mailadres: info@juntosdongen.nl

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel  Welke gegevens Grondslag  Bewaartermijn  Ontvangers
Uitvoeren van het lidmaatschap.  Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Ingangsdatum
Telefoonnummer
Email adres
Uitvoering van de overeenkomst. Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Bij opzegging worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd, doch
uiterlijk binnen 1 maand.
Voorzitter Secretaris
Administratie  Achternaam
Roepnaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Ingangsdatum
Telefoonnummer
Email adres
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Daarna alleen in de financiële administratie 7 jaar.   Penningmeester
Website  Op de website worden geen persoonsgegevens vastgelegd.   

Verstrekking van persoonsgegevens
Zonder uw toestemming verstrekt Juntos uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Juntos met u heeft, tenzij Juntos wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
lnzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht Juntos te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Juntos op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. lndien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Juntos deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de RVB hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
Juntos treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
lndien u zich als jeugdlid wenst te registreren en 16 jaar of jonger bent dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
Op Juntos website worden geen persoonsgegevens bijgehouden. De website kan links naar andere websites bevatten.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Juntos. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Juntos
raad u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
Juntos past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van ons privacyverklaring worden opgenomen. Juntos raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Juntos er alles aan doen u per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
lndien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Juntos wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Secretaris Juntos
E-mail: info@juntosdongen.nl

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Spring naar toolbar